www.copsu.cz :: Kredity na VOŠ (16.09.2019 - 13:16)

 
 

Kredity na VOŠ

Systém hodnocení vzdělávacího programu v mechatronice na VOŠ v prostupnosti k technickým VŠ

Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0018

Výše finanční podpory: 1 814 347,94 Kč

Doba realizace: 01.02.2010 - 30.11.2011

Poskytovatel: MŠMT

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum, vývoj

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Obsah projektu vychází z potřeby zkvalitnění vzdělávání ve vyšších odborných školách v souladu se závěry příslušných koncepčních materiálů a poznatků získaných z realizace procesu stávající spolupráce s vysokými školami i zaměstnavateli.

Hlavním cílem projektu je ověřit možnosti fungování kreditního systému zavedeného na vysokých školách strojírenského a elektrotechnického zaměření v podmínkách vyššího odborného studia a jeho využitelnost při přechodu na souvislé vysokoškolské studium.

Realizace stanoveného cíle předpokládá především:

 • inovaci stávajícího obsahu vzdělávacího programu s modulovým uspořádáním výuky v souladu s obsahem předpokládaných návazných bakalářských studijních programů
 • zpracování metodických materiálů pro zavedení kreditního systému ve výuce
 • verifikaci zpracovaných materiálů a vytvořených podmínek v daném vzdělávacím programu

Výstupy projektu jsou nastaveny tak, aby napomáhaly dalšímu zkvalitňování spolupráce s vysokými školami

Klíčové aktivity:

 1. Inovace vzdělávacího programu prostřednictvím kreditního systému hodnocení
 2. Pilotní ověření systému výuky s kreditním hodnocením

Cílová skupina projektu:

 1. Studenti vyšší odborné školy
 2. Pedagogičtí pracovníci

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity výuky vzdělávacího programu "Elektrotechnika - mechatronické systémy" prostřednictvím podmínek pro zlepšení prostupnosti s bakalářským vysokoškolským studem. Dosažení stanoveného primárního cíle předpokládá v prvé řadě definovat konkrétní cílové kompetence a jím odpovídající výsledky učení jako spojovacího prvku cílů a obsahu jednotlivých vzdělávacích programů. Další, neméně důležitou aktivitou bude definování koncepční a obsahové struktury i organizačního zabezpečení fungování kreditního systému v prostředí vyšší odborné školy. V neposlední řadě bude nutné upravit vzdělávací moduly tak, aby v plné míře odpovídaly definovaným cílovým kompetencím a odrážely možnost hodnocení v kreditním systému. Každému výstupu z modulu by byl přidělen určitý počet kreditů v závislosti nejen na rozsahu a obtížnosti látky v modulu, ale i požadavcích na předem definovaný standard vědomostí a dovedností bakalářského vzdělávacího programu. Tím budou vytvořeny základní podmínky pro posílení vazeb daného vzdělávacího programu VOŠ na vybrané bakalářské studijní programy. Uvedené aktivity by následně umožňovaly plynulejší přechod studentů VOŠ po jejich absolutoriu ke studiu na vysoké škole a současně by napomáhaly zkrácení doby následného bakalářského studia v závislosti na počtu získaných a následně uznaných kreditů.

Výše uvedené skutečnosti však sledují i další sekundární cíle, především:

 • další rozvoj stávající spolupráce s FS a FEL ČVUT v Praze při realizaci chybějícího vysokoškolského o studia (elektrotechnika, strojírenství) v rámci Jihočeského kraje
 • zvýšení kvantitativního počtu na základě uznávání kreditů a zejména kvality přijímaných uchazečů do terciárního vzdělávání strojírenského a elektrotechnického zaměření

Výstupy:

 • navržený modulové výuky v podmínkách kreditního systému
 • zpracovaný metodický materiál
 • navržené a ověřené úpravy obsahu příslušných 20 modulů vzdělávacího programu
 • účast 50 studentů v pilotním ověření

Prezentace projektu (pdf)

Kontakt:

Ing. Hana Petrů, tel.: 381 407 401; e-mail: petru@copsu.cz

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.