www.copsu.cz :: Kurikulum S - Pomůžeme vám se ŠVP (18.09.2019 - 01:52)

 
 

Kurikulum S - Pomůžeme vám se ŠVP

 
Úvodní stránka   O škole > Projekty > Projekty v udržitelnosti > Kurikulum S - Pomůžeme vám se ŠVP

logo ESF

 Konzultační centrum

   REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM v Jihočeském kraji

 

Konzultační centrum JK KURIKULUM S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

 

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školním vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který připravilo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vdělávání, umožňuje odborným školám získat radu a pomoc a to nejen v centru - v NÚV, ale přímo v kraji, v konzultačních centrech, která jsou pro tento účel zřízena.

Komu je projekt určen?

Vedoucím pracovníkům a koordinátorům tvorby ŠVP všech SOŠ a SOU, kteří potřebují odbornou radu a pomoc při zpracování, zavádění nebo inovaci školních vzdělávacích programů. Více o projektu na www.kurikulum.nuov.cz nebo v letáku

 Nabídka vzdělávacích seminářů

 

Kurikulum S

Zkušenosti s tvorbou a realizací průřezových témat ŠVP

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na velice diskutovanou problematiku průřezových témat v ŠVP, která v současné době zapracovaly do svých ŠVP a při realizaci vnímají, že této problematice musí při dalších úpravách ŠVP věnovat zvýšenou pozornost a promítnout do ní nové poznatky, kreativní postupy i nápady z dobré praxe jiných škol.

Cílem semináře je získat praktické poznatky o realizaci průřezových témat v různých středních školách OVP. V rámci vymezení poslání a cílů průřezových témat si vzájemně vyměnit dobré i negativní zkušenosti s realizací průřezových témat a motivovat účastníky semináře k tomu, aby se stali nositelem změny na svých školách.


Obsah semináře:

 • základní vymezení průřezových témat ve vztahu formativních cílů vzdělávání
 • pohled tvůrců RVP na průřezová témata
 • otázky povinného začleňování 4 průřezových témat do jednotlivých předmětů
 • zamýšlené a výstupní změny žáků v oblasti postojů a hodnot - příklady dobré praxe
 • směřování průřezových témat ke klíčovým kompetencím jako jedna z otázek ČŠI
 • metody a formy realizace průřezových témat na středních školách - diskuse s příklady dobré praxe
 • možnosti posílení sebehodnocení žáků vhodnou volbou zařazení průřezového tématu - expertní pohled a zkušenosti učitelů škol


Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří vnímají, že zapracování průřezových témat do ŠVP bylo pro většinu škol z mnoha důvodů "lidovou tvorbou" a že kvalitnější zpracování tohoto tématu bude vyžadovat čas, sofistikovanější přístup a především možnost vyměnit si zkušenosti a kreativní nápady kolegů.


Termín: 2.4.2010 od 9:00 do 13:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Mgr. Miloš Blecha

::ZPĚT

Spolupráce se sociálními partnery

Forma a cíle:

Seminář je určen pro komplexní zhodnocení potenciálu spolupráce se sociálními partnery a zapracování jednotlivých možností spolupráce do ŠVP.


Obsah semináře:

 • úvod a definice problematiky praktického vyučování v RVP v návaznosti na spolupráci se sociálními partnery
 • možnosti jednotlivých druhů spolupráce
 • nabídka škol vzhledem k sociálnímu parnterovy
 • problematika metodiky a didaktiky externí praxe žáků u sociálního partnera
 • právní předpisy týkajících se praktického vyučování a praxí usociálních partnerů
 • diskuze výměna zkušeností
 • rekapitulace a závěr

Pro koho je seminář určen:

Seminář určen pro zpracovatele ŠVP, vedoucí praktického vyučování a učitele praktického vyučování přímo spolupracujících se sociálními partnery.


Termín: 8.4.2010 od 12:00 do 16:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Ing. Tomáš Vančura

::ZPĚT

Tvorba sady praktických úloh komplexně pokrývajících výuku praktického vyučování dle daného RVP

Forma a cíle:

Workshop je určen pro zpracovatele ŠVP, vedoucí praktického vyučování a učitele praktického vyučování. Jeho činnostní zaměření je přímo určeno k vytvoření sady praktických úloh, které rozpracovávají daný RVP pro ŠVP s ohledem na zaměření oboru a technicko materiální zaměření dané školy.


Obsah workshopu:

 • úvod a definice problematiky praktického vyučování v RVP
 • analýza požadavků RVP
 • rozbor stávajícího stavu na jednotlivých školách zapojených ve workshopu
 • návrh výuky praktického vyučování na základě daných úloh
 • diskuze a práce na sadě navržených praktických úloh
 • rekapitulace a závěr

Pro koho je workshop určen:

Workshop je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce. Je možné ho pořádat jednotlivě pro všechny RPV obsahující praxi, či odborný výcvik v oblasti strojírenství, elektro, automatizace - dle zájmu škol.


Termín: 14.4.2010 od 12:00 do 16:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví z&´jem.
Lektor:Ing. Tomáš Vančura

::ZPĚT

Možnosti práce učitele odborných předmětů s talentovanými žáky

Forma a cíle:

Pracovní seminář s prvky workshopu s výměnou zkušeností a prezentací žákovských projektů. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na často kladenou otázku školám - jak pracujete s talentovanými žáky? Workshop nechce postihnout celou problematiku a zaměřuje se na vyhledávání a práci s talentovanými žáky v OP, a to zejména formou kvalitních žákovských projektů. Ukazuje se, že tyto výstupy jsou nejen dobrou vizitkou školy, ale především výbornou a nezpochybnitelnou referencí na dovednosti žáka u sociálních partnerů. Cílem workshopu je poskytnout jeho účastníkům nové poznatky a metodické návody k práci s talentovanými žáky v rámci "svého" odborného předmětu - zejména k vedení kvalitních žákovských projektů. Uvedené téma bude prezentováno na materiálech běžně dostupných pro výuku strojírenských a elektrotechnických oborů, ale v obecné rovině použitelných i pro obory ostatní. Totéž platí o volně šiřitelných počítačových programech a aplikacích. Prezentované úlohy budou navazovat na různá témata běžně probíraná v hodinách OP na SŠ. V rámci workshopu se předpokládá vzájemná výměna zkušeností o práci s žáky talentovanými v oblasti OP.


Obsah workshopu:

 • základní pojmy souvisejících s tématem, popisované projevy nadání, základní charakteristiky nadaných jedinců, metody jejich identifikace
 • legislativní a faktické možnosti práce s talentovanými žáky v OP
 • motivační aspekty učitele pro práci s talenty; vlastní pedagogická diagnostika
 • technické a motivační faktory ICT u talentovaných žáků včetně využití nástrojů e-learningové komunikace žáka s tutorem (vedoucím žákovského projektu)
 • žákovský projekt jako nástroj práce s talentovaným žákem respektující individuální přístup respektující osobní možnosti a nové motivační podněty, zásady odpovídající náročnosti a sebehodnocení žáka - příklady dobré praxe
 • další možné způsoby motivace těchto talentovaných žáků v návaznosti na sociální partnera jako učitel se pokusit o vlastní pedagogickou diagnostiku

Pro koho je workshop určen:

Seminář je určen pro učitele odborných předmětů středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří si uvědomují, že talentované žáky obvykle objevuje učitel tehdy, pokud má snahu vytvořit podmínky, aby tito žáci svými schopnostmi převyšovali své spolužáky. To vše na pozadí praktických výsledků při realizaci žákovského projektu.


Termín: 16.4.2010 od 9:00 do 13:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Mgr. Miloš Blecha

::ZPĚT

Využití SW prostředků při tvorbě a inovaci ŠVP

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na softwarovou podporu tvorby a inovace ŠVP. Zejména budou zdůrazněny výhody elektronické podoby ŠVO, možnosti využití SW evidence k´ průkazným kontrolám formální a obsahové správnosti ŠVP. Cílem je mimo jiné i umožnit účastníků prakticky si vyzkoušet možnosti PC podpory tvorby ŠVP.

Obsah semináře:

 • Tvorba, kontrola a publikování Školních vzdělávacích programů
 • Možnosti generování tiskových výstupů
 • Tisk učebních plánů
 • Přístupová práva jednotlivým uživatelům k různým částem ŠVP
 • Zkušenosti a praktické ukázky
 • Modulová výuka a Smile
 • Diskuze

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce.


Termín: 23.4.2010 od 9:00 do 13:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Ing. Vladimír Urbánek

::ZPĚT

Kvalitní školní vzdělávací program - naše vizitka

Forma a cíle:

Workshop s výměnou zkušeností bude zaměřen na evaluaci ŠVP ve smyslu jeho zkvalitnění a zajištění jeho formálního souladu se schváleným RVP a s metodikou tvorby ŠVP. Účastníci si vymění zkušenosti získané z vlastní tvorby ŠVP, pokusí se doporučit osvědčené postupy při zpracovávání programů a pod vedením lektorů provedou zhodnocení vlastních ŠVP podle jednotlivých částí. Důraz bude kladen na profil absolventa a učební osnovu. Cílem semináře je, aby účastníci dostali návod jak postupovat při hodnocení výuky podle ŠVP a jak získané poznatky aplikovat v praxi.


Obsah semináře:

 • Požadavky formálního souladu RVP a ŠVP
 • Metodika inovace ŠVP
 • Zhodnocení vlastních ŠVP
 • Doporučení k doplnění vlastních ŠVP
 • Hodnocení výuky dle ŠVP

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce.


Termín: 28.4.2010 od 12:00 do 16:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Ing. Eva Rathouská- Grmelová, Ing. Taťána Vencovská

::ZPĚT

Modulová výuka jako další možnost rozšíření ŠVP

Forma a cíle:

Odborný seminář s rozšířenou nabídkou konzultací přímo na školách. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na problematiku využití vzdělávacích modulů v ŠVP. Školy OVP stále více cítí nutnost zapojit se do aktivit dalšího vzdělávání a celoživotního učení. Jako spojená nádobu s tím spojují možnosti modulové výuky, které se až dosud pro její specifika a náročnost vyhýbaly.

Cílem semináře je získat teoretické i praktické poznatky o realizaci modulové výuky a možnostech zapracování vzdělávacích modulů do ŠVP. Uvědomit si přímou vazbu modulů na cílové odborné kompetence absolventů a na příkladech si ověřit poznatky z této problematiky. Seminář se také objasní problematiku zavádění kreditního systému do modulové výuky v návaznosti na ECTS. Nedílnou součástí semináře bude i otázka certifikace výstupů modulů a diskuse k problematice uznávání výstupů ve vazbě na interní, tuzemské i mezinárodní standardy.

Obsah semináře:

 • základní vymezení modulů a modulově strukturované výuky v národním i nadnárodním pohledu
 • pohled tvůrců modulově strukturovaných ŠVP na výhody a úskalí tvorby
 • proč měnit lineární strukturaci učiva ŠVP do struktury vzdělávacích modulů
 • stavebnicový modulový systém v celoživotním učení - příklady dobré praxe
 • modulový systém vzdělávání z pohledu sociálních partnerů
 • kreditní systém v modulové výuce a vazby na ECTS
 • konzultace a monotématické besedy přímo na školách partnerů

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří již při tvorbě ŠVP uvažovali o modulovém strukturování výuky, ale z různých důvodů, zejména náročnosti a časových od něj v 1.etapě tvorby ŠVP odstoupili. Přesto tuto vizi neopustili a s nástupem dalšího vzdělávání a požadavků zařazování rychlých změn od výuky je pro ně stále aktuálnější.


Termín: 5.5.2010 od 13:00 do 17:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Mgr. Miloš Blecha

::ZPĚT

Legislativa a praktické vyučování

Forma a cíle:

Jedná se o seminář, jehož cílem je přinést ucelený přehled legislativních předpisů týkajících se praktického vyučování ve všech oblastech.


Obsah semináře:

 • praktické vyučování a školský zákon
 • požadavky na pedagogické pracovníky
 • problematika zaměstnávání nezletilých
 • legislativa BOZP
 • zákon o metrologii
 • diskuze
 • rekapitulace a závěr

Pro koho je seminář určen:

Seminář určen pro zpracovatele ŠVP, vedoucí praktického vyučování a učitele praktického vyučování.


Termín: 14.5.2010 od 9:00 do 13:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Ing. Tomáš Vančura

::ZPĚT

Zapracování požadavků státní maturity do ŠVP

Forma a cíle semináře:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na požadavky státní maturity, které bude muset každá škola zapracovat do svých ŠVP. Vzhledem k neustále se měnící legislativě v této oblasti je nutné upozornit na aktuální stav a inovovat v tomto smyslu i ŠVP. Cílem semináře je získat praktické návody na zapracování požadavků vzniklých v souvislosti se zavedením státní maturity do ŠVP v různých středních školách.

Obsah semináře:

 • oblast způsobu rozložení všeobecné části státní maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky
 • náplň učebních plánů (rozložení jednotlivých předmětů při tvorbě ŠVP)
 • rozložení učiva v posledním ročníku studia
 • časová i prostorová možnost přípravy studentů na obě části maturity

Termín: 18.6.2010 od 9:00 do 13:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektor:Ing. Daniel Pecher

::ZPĚT

Řízení kvality při tvorbě ŠVP z pohledu ČŠI

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na přípravu na kontrolu správnosti ŠVP ze strany ČŠI. Cílem je i vyvolat diskuzi o zavádění aplikace SMILE na školách, vhodnost prostředí programu pro střední školy, zejména odborné a z pohledu modulové výuky.

Obsah semináře:

 • Úvod
 • Hlavní úkoly ČŠI ve vztahu k ŠVP pro období 2010-2013
 • Zpracování ŠVP s využitím VRK - SMILE a evaluační nástroje z pohledu kontroly naplnění RVP a ŠVP
 • Sebehodnotící prvk
  • realizace
  • zajištění zpětné vazby
 • Zavádění systému kvality podle ČSN EN ISO 9001 na školách

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro ředitele, zástupce ředitele a učitele středních škol a ostatní pracovníky ve školství, kteří se zabývají zpracováním ŠVP a řízením kvality vzdělávacích aktivit na školách.


Termín: 23.6.2010 od 12:00 do 16:00 hodin, případně jiný dle zájmu uchazečů
Místo:Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.
Lektoři:Ing. Miloš Rak, Ing. Jaroslav Svoboda

::ZPĚT

 Odborný výcvik z pohledu sociálních partnerů

Forma a cíle:

Tento seminář je jednodenní a je zaměřen na naplnění cílových odborných kompetencí odborných středních škol  z pohledu  sociálních  partnerů. Výměna zkušeností z naplňování COK by měla být obohacena o nové poznatky co do obsahu i forem.

Cílem semináře je naplnit aspekty ovlivňující přechod absolventů středních škol do pracovního procesu nebo terciálního vzdělávání a výměna zkušeností v realizaci odborného výcviku a praxe pro naplnění cílových odborných kompetencí  (výstupu vzdělání) požadovaných praxí.

 Obsah semináře:

 • Externí praxe žáků a souvislé 14ti denní praxe ve firmách
 • Vytváření ŠVP - spolupráce s firmami při tvorbě cílových odborných kompetencí
 • Spolupráce při vytváření NZZ – JZZZ a účast odborníků z praxe při realizaci JZZZ
 • Příklady „Dobré praxe“ z pohledu sociálních partnerů
 • Výměna zkušeností při realizaci odborného výcviku a praxe ve firmách
 • Certifikované moduly-motivační a měřitelný výstup praktických dovedností naplňujících COK
 • Diskuze

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří mají zájem vyměnit si zkušenosti v oblasti metodiky a zajišťování odborného výcviku a praxe.

 

Termín:    dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

Lektor:  Ing. Jaroslav Svoboda

 

:: ZPĚT

Příklady dobré spolupráce odborných škol se sociálními partnery

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní a je zaměřen na problematiku spolupráce odborných středních škol se sociálními partnery. Výměna zkušeností z vlastní spolupráce by měla být obohacena o nové poznatky co do obsahu i forem.

                Cílem semináře je nástin forem spolupráce a zejména pak vlastní realizace možných oblastí spolupráce středních odborných škol se sociálními partnery, především firmami regionu. Též vzájemně si vyměnit zkušenosti v motivování žáků  pro budoucí uplatnění  „svého“ studijního oboru v praxi. 

Obsah semináře:

Stáže učitelů ve firmách

 • Letní školy pro učitele středních škol, zejména v oblasti ICT
 • Odborná školení pro učitele odborných předmětů
 • Stipendijní programy vybraných oborů
 • Odborné soutěže pro žáky pořádané školami pod záštitou firem
 • Odborné soutěže pro žáky pořádané přímo firmami
 • Maturitní projekty zadávané firmami
 • Škola ve firmě a firma ve škole
 • Dílčí kvalifikace-cesta k výučnímu listu
 • Spolupráce s NÚOV a ostatními sociálními partnery při tvorbě ŠVP
 • Diskuze

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří mají zájem vyměnit si zkušenosti v oblasti spolupráce škol se sociálními partnery s cílem naplnit aspekty ovlivňující přechod absolventů středních škol do pracovního procesu nebo terciárního vzdělávání.

 

Termín:     dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

 Lektor:  Ing. Jaroslav Svoboda

 

::ZPĚT

Projektové vyučování ve ŠVP – Nové formy a přístupy ve výuce elektrotechniky, elektroniky a automatizace

Forma a cíle:

Odborný seminář zaměřen na projektové vyučování  elektrotechnických odborných předmětů v návaznosti na RVP a ŠVP. Cílem semináře je seznámení  s možnostmi návrhových a simulačních programů a  jejich nasazením  ve výuce odborných předmětů. Na praktických  příkladech demonstrovat  využití  simulačních a návrhových systémů  v oblasti výuky elektrotechniky, elektroniky, automatizace, pneumatiky a elektropneumatiky.

Obsah semináře:

Okruhy:

 • projektové vyučování odborných předmětů,
 • nové technologie a návaznost na RVP a ŠVP,
 • možnosti návrhových a simulačních programů ve výuce,
 • ukázky a příklady nasazení návrhových systémů a simulačních programů do projektové výuky,
 • náměty, diskuze a výměna zkušeností.

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro ředitele, zástupce, školní koordinátory, zpracovatele ŠVP a učitele odborných předmětů středních škol a vyšších odborných škol elektrotechnického zaměření.

 

Termín:  dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

Lektor:  Ing. Antonín JURÁNEK

 

::ZPĚT

Odraz praktického vyučování v profilové části maturity

Forma a cíle:

Seminář je určen pro zpracovatele ŠVP, připravovatele praktické zkoušky profilové části státní maturity,  učitele praktického vyučování a odborného výcviku,  zástupce vedení škol, kteří se podílejí na přípravě státní maturity. Seminář by měl podchytit specifika úprav ŠVP z hlediska organizačních, formálních a tematických specifik nové maturity.

 Obsah semináře:

 • Definice praktického vyučování v RVP
 • Formy možného zapracování praktického vyučování v ŠVP
 • Rozdíly mezi odborným výcvikem a praxí v ŠVP
 • Formy možné praktické maturitní zkoušky profilové části státní maturity
 • Požadavky na profilovou část maturitní zkoušky dle vyhlášky č.177/2009 Sb.
 • Hodnocení praktické maturitní zkoušky profilové části
 • Termíny vyplývající z přípravy praktické zkoušky profilové části státní maturity
 • Diskuze – příklady řešení zúčastněných škol
 • Závěr

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol a vyšších odborných škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce zabývající se problematikou státní maturitní zkoušky a praktického vyučování.

 

Termín:  dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

 Lektor:  Ing. Tomáš Vančura

 

::ZPĚT

Praktické vyučování v ŠVP

Forma a cíle:

Seminář je určen pro zpracovatele ŠVP, učitele praktického vzdělávání a odborného výcviku a zástupce vedení škol. Jeho cílem je seznámit účastníky se specifiky praktického vyučování v rámci požadavků technických RVP, především strojírenského a elektrotechnického zaměření. Forma semináře předpokládá přednášku s navazující diskuzí jednotlivých účastníků za účelem výměny zkušeností z jednotlivých škol.

 Obsah semináře

 • Definice praktického vyučování v RVP
 • Formy možného zapracování praktického vyučování v ŠVP
 • Rozdíly mezi odborným výcvikem a praxí v ŠVP
 • Příklady zpracování praktického vyučování v konkrétním ŠVP
 • Zkušenosti při použití modulové výuky
 • Možnosti využití ICT při tvorbě ŠVP
 • Možnosti spolupráce se sociálními partnery
 • Diskuze – příklady řešení zúčastněných škol
 • Závěr

 Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol a vyšších odborných škol, pro zpracovatele ŠVP, vedoucí praktického vyučování.

 

Termín:    dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

 VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

Lektor:  Ing. Tomáš Vančura

 

:: ZPĚT

Implementace jazyka C++ do inovovaného ŠVP

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní a je zaměřen na problematiku algoritmizace a programování a její zapracování do ŠVP. Cílem je vyvolat diskusi na téma požadované úrovně znalostí a volby vývojových nástrojů v kontextu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Obsah semináře:

 • požadavky ke společné části maturitní zkoušky
 • úroveň znalostí v jednotlivých studijních oborech
 • srovnání dostupných programovacích nástrojů
 • návrh implementace do ŠVP
 • diskuse

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol a vyšších odborných škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce, kteří mají zájem vyměnit si zkušenosti s výukou programování na středních školách.

 

Termín:   dle zájmu uchazečů

Místo:     Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

Lektor:  Mgr. Jaroslav Pejša

 

:: ZPĚT

Novinky v SW prostředcích určených pro tvorbu a inovaci ŠVP (PROGRAM SMILE)

Forma a cíle:

Odborný seminář s výměnou zkušeností. Tento seminář je jednodenní, je zaměřen na novinky v programech pro tvorbu a inovace ŠVP. Zejména budou zdůrazněny novinky v programu SMILE. Cílem je mimo jiné i umožnit účastníků prakticky si vyzkoušet novinky v reálném prostředí na PC.

Obsah semináře:

 • Novinky v programu SMILE - ŠVP
 • Tvorba, kontrola a publikování Školních vzdělávacích programů
 • Novinky v programu SMILE – VÝUKA
 • Tisk učebních plánů
 • Přístupová práva jednotlivým uživatelům k různým částem ŠVP
 • Novinky v programu SMILE – MANAGER
 • Evidence a  průběh plnění aktivity
 • kompletní archivace vzniklých materiálů a dokumentů v jednotlivých fázích
 • navržen pro projekt EU peníze školám
 • Zkušenosti a praktické ukázky
 • Modulová výuka a Smile
 • SMILE - ISIS
 • Diskuze

Pro koho je seminář určen:

Seminář je určen pro učitele středních škol, školní koordinátory, ředitele i zástupce.


Termín:  dle zájmu uchazečů

Místo: Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Při dostatečném počtu zájemců je možné konání v termínu stanoveném školou a přímo na dané škole, která o to projeví zájem.

Lektor: Ing. Vladimír Urbánek

 

:: ZPĚT

Konzultace : Instalace, údržba a provoz systému SMILE

Forma a cíle:         

Konzultace s výměnou zkušeností. Tyto konzultace jsou jednodenní, jsou zaměřeny na řešení problémů při zavádění a správy systému SMILE na školách. Cílem je usnadnit a zjednodušit práci správcům PC sítí škol při zavádění programu SMILE do výuky, jeho údržbou a správou.

Obsah:

 • Možnosti a problémy vzniklé při instalaci;
 • Správa RVP a ŠVP;
 • Nastavení parametrů programu;
 • Výstupy z programu;
 • Údržba databází

 Pro koho je konzultace určena:

Pro učitele středních škol, informační techniky a ostatní pracovníky ve školství, kteří se zabývají zpracováním ŠVP.

 

Termín konání:  dle zájmu uchazečů

Místo konání: Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji VOŠ,SŠ,COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Lze domluvit i telefonické nebo internetové konzultace.

Lektoři:   Ing. Zdeněk Kašpar, Ph.D.

 

:: ZPĚT

Pomoc školám při spolupráci se sociálními partnery (zprostředkování a vyhledávání kontaktů

 

::ZPĚT

O projektu Kurikulum S

Kurikulum S
Konzultační centrum

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který připravilo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, umožnilo odborným školám získat radu a pomoc a to nejen v centru - v NÚV, ale přímo v kraji, v konzultačních centrech (RKC), která byla pro tento účel zřízena.  Činnost RKC v rámci projektu k 31.1.2012 končí, ale  poskytované služby budou  prostřednictvím našeho centra nabízeny i nadále,  nebudou však již zdarma.

Více informací o projektu a jeho výstupech naleznete na webových stránkách http://www.kurikulum.nuov.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji

Kurikulum S
Konzultační centrum JK

Naše instituce fungovala v době trvání projektu jako Regionální konzultační centrum Jihočeského kraje v rámci projektu Kurikulum S a na tuto činnost od února 2012 navazuje. I nadále RKC poskytuje odborné služby školám. Tyto služby jsou nyní zpoplatněny.


Činnosti RKC:

 1. Metodicko-konzultační.
  • Osobní konzultace vedoucím pracovníkům škol, koordinátorům ŠVP, popř. dalším učitelům při zpracování ŠVP a jejich inovaci.
  • Pořádání workshopů pro koordinátory a ostatní pedagogy (zájemce z různých škol nebo celé školní kolektivy) k vybraným tématům tvorby a evaluace ŠVP, obecně pedagogickým i specifickým tématům a problémům odborného vzdělávání.
  • Spolupráce při shromažďování příkladů dobré praxe (PDP) odborných škol.
 2. Marketingová a propagační.
  • Sledování a hodnocení vzdělávacích potřeb pedagogů a problémů středních odborných škol při zavádění kurikulární reformy.
  • Propagace služeb poskytovaných centrem a hodnocení jejich kvality.
  • Publicity projektu.
 3. Organizačně-administrativní

Tato činnost se váže na zajištění služeb odborným školám vyplývajících z uzavřených smluv a z pravidel pro projekty podporované z ESF, na komunikaci s NÚOV, se školami a dalšími zainteresovanými subjekty.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Nabídka poskytovaných služeb

Kurikulum S
Konzultační centrum JK
Plánované aktivity realizované jako semináře, workshopy nebo poradenství s tématy:

 1. Využití SW prostředků při tvorbě a inovaci ŠVP především jako nástroje kontroly naplňování RVP
 2. Řízení kvality při tvorbě ŠVP z pohledu ČŠI
 3. Naplňování podpůrných témat ŠVP - průřezová témata, klíčové kompetence, žákovské projekty, EVVO atd.
 4. Práce se žáky s SPU a talentovanými žáky
 5. Zapracování požadavků státní maturity do ŠVP, mezipředmětové vztahy všeobecných předmětů včetně ICT
 6. Zapracování modulové výuky do ŠVP
 7. Získání sociálních partnerů k tvorbě ŠVP v oblastech odborných kompetencí, realizace praktického vyučování, úvodu do světa práce

Konkrétní termíny konání akcí budou včas oznámeny, veškeré služby lze objednávat na níže uvedených kontaktech

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Kontakty

Kurikulum S

Konzultační centrum JK
Kontaktní osoby:

Ing. František Kamlach
tel. 381 407 103
mail: kamlach@copsu.cz

Ing. Hana Petrů
tel. 381 407 401
mail: petru@copsu.cz

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
tel. 381 407 111
fax. 381 407 102
mail: cop@copsu.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

::ZPĚT 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.