Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => o-skole [3] => projekty [4] => projekty-v-udrzitelnosti [5] => mereni-ve-strojirenstvi.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Měření ve strojírenství | Copsu

www.copsu.cz :: Měření ve strojírenství (05.03.2021 - 07:42)

 
 

Měření ve strojírenství

 
Úvodní stránka   O škole > Projekty > Projekty v udržitelnosti > Měření ve strojírenství

EFS

Využití ICT v aplikaci pro měření ve strojírenství

Reg.číslo: CZ.1.07/1.1.10/02.0045

Výše finanční podpory: 975 936,00 Kč

Doba realizace: 1. leden 2010 - 30. červen 2011

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Obsah projektu vychází z potřeby zkvalitnění odborného vzdělávání v souladu se závěry koncepčních materiálů zpracovaných v problematice odborného vzdělávání a poznatků získaných z realizace procesu zavádění ŠVP a užší spolupráce se zaměstnavateli. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení kvality výuky v oblasti měření a kontroly, tzn. vytvoření takového pracoviště, které zajistí žákům odborné vzdělání v oblasti používání moderních měřidel s aplikací výpočetní techniky.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je poskytnout žákům možnost seznámit se s moderním způsobem měření. Naučit je tyto přístroje ovládat, měřit s nimi, umět vyhodnotit naměřené hodnoty, zhotovit měřící protokol a získat další dovednosti umožňující lepší uplatnění na trhu práce.

Současně vytvořit odpovídající prostředí pro posílení mezipředmětových vazeb školních vzdělávacích programů. Vzdělávací moduly budou upraveny tak, aby:

  • výuka v první části byla zaměřena na seznámení s jednotlivými typy měřidel, jejich konstrukcí a použití při měření i ve výrobě. Bude realizována jako součást nejen teoretických předmětů (fyzika, matematika) ale i odborných (informační a komunikační technologie, technická dokumentace, měření a diagnostika, odborný výcvik). Pozornost bude zaměřena jak na základní typy měřidel, tak i na digitální měřidla s datovými výstupy a možnostmi připojení k PC. Po absolvování této části se žák bude orientovat v určení jednotlivých měřidel, znát jejich možnosti a způsob jejich použití.
  • ve druhé části praktické výuky v laboratoři a při realizaci odborného výcviku ve školních dílnách či na pracovištích praktického vyučování žáci prováděli praktická měření, zpracovávali naměřené hodnoty pomocí PC, včetně tvorby měřících protokolů. Po absolvování dané části budou žáci ovládat proces měření jednotlivými měřidly používanými firmami ve strojírenské výrobě a orientovat se v tvorbě měrových protokolů.

Současně žáci získají přehled o problematice metrologie a s tím související kvality i jakosti. Naučí se využívat výpočetní techniku k měření, evidenci, kalibraci a značení měřidel. Po absolvování výuky je žák schopen zapojit se do zavedeného systému jakosti ve firmách.

Výstupem bude vytvořené pracoviště měření s využitím ICT technologií, posílení mezipředmětových vazeb, inovované obsahy ŠVP a zpracovaný výukový materiál v písemné, elektronické i praktické podobě - metodika výuky, sada modelů pro praktická měření, pracovní sešity pro tvorbu měrových protokolů apod.

Klíčové aktivity:

  1. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

  2. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukové činnosti včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí.

  3. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků k vzdělání v těchto oborech.

Cílová skupina projektu:

Prioritní cílovou skupinu, na kterou jsou projektové aktivity zaměřeny, tvoří žáci školy. V rámci pilotního ověřování bude zapojeno celkem 200 žáků strojírenských oborů. Realizace cíle projektu však úzce souvisí i s potenciálem pedagogického sboru jako hlavního realizátora. Proto se sekundární cílovou skupinou stávají i pedagogičtí pracovníci, od nichž daný model výuky bude požadovat zvýšenou úroveň profesních vědomostí a především dovedností.

Kontakt:

Ing. Zdeněk Novotný, novotny@copsu.cz, tel. 381407400

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.