www.copsu.cz :: Cílové odborné kompetence (16.09.2019 - 13:14)

 
 

Cílové odborné kompetence

 
Úvodní stránka   O škole > Projekty > Ukončené projekty > Cílové odborné kompetence

Projekt MŠMT ČR

CÍLOVÉ ODBORNÉ KOMPETENCE ABSOLVENTŮ COP

1. Filosofie projektu

V letech 1993 - 1998 vytvořilo Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí vlastní Školní kurikulum. Tvorba vycházela z rámců programu PHARE VET a opírala se o zobecněné zkušenosti odborných škol EU. Tak mohly již v uvedených letech vzniknout vlastní vzdělávací programy školy respektující celostátní zásady tvorby dvoustupňového kurikula. Specifikou se stala modulově strukturovaná výuka.

V letech 2000 - 2001 vyvrcholily práce na strategii dalšího rozvoje české vzdělávací soustavy. Které vedly k vydání Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knihy. Důraz je přitom kladen na klíčové kompetence. Nově tvořené kurikulární dokumenty na státní úrovni již respektují modulovou výuku a u odborné složky se zaměřují na kontakt se zaměstnavateli.

V roce 2003 vyhlásilo MŠMT ČR v rámci naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání rozvojový program Podpora odborného vzdělávání, ve kterém byl přijat a realizován na naší škole projekt Tvorba odborných cílových kompetencí jako systémového prvku školního kurikula.

Jedná se o dvoustupňovou tvorbu vzdělávacích programů školy a vyváženost poznatkové části školního kurikula s osvojováním postojů a hodnot absolventů a především kompetencí.

Nově prosazovaná orientace je zapracovaná ve Školním kurikulu COP a lze ji vyjádřit takto:

Přechod od osvojování velkého objemu faktů k dovednostem, postojům a kompetencím

Jak je vidět, zásadní a systémovou změnou dnešní doby je přechod od "orientace na proces vzdělávání" k "orientaci na jeho výsledek". Zde jsou kompetence absolventů chápány jako schopnosti či způsobilost něco dělat na základě osvojených znalostí, dovedností a postojů.

Pro naše vymezení je chápeme kompetence jako zvláštní kategorii výchovně vzdělávacích cílů. Vyjadřují dispozici absolventa k jednání. Jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze vědomostech. Zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty, názory a další charakteristiky osobnosti člověka, které mu umožňují jednat adekvátně a efektivně v životních situacích.

Kompetence absolventa jsou tedy výstupní charakteristikou absolventa. Cíle výuky musí ve škole vést k naplnění jednotlivých kompetencí. Obsah vzdělání - učivo - je nástrojem pro jejich dosažení. Je rozděleno na dílčí části - vzdělávací moduly.

2. Výstupy projektu MŠMT

1. Vytvoření profilu cílových odborných kompetencí a dílčích odborných kompetencí absolventa oboru:

 • 39-41-M/003 Mechatronika
 • 23-41-M/001 Strojírenství - počítačová grafika
 • 26-41-M/002 Elektrotechnika - počítačové systémy
 • 23-45-L/005 Mechanik NC strojů
 • 23-45-L/003 Mechanik seřizovač - programování
 • 23-56-H/006 Obráběč kovů - obsluha NC strojů
 • 26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud
 • 26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízení
 • 26-57-H/001 Autoelektrikář

2. Zapracování cílových odborných kompetencí do inovovaných školních vzdělávacích programů včetně nově vytvořených modulů a distribučních matic

3. Návrhy EuroCert - mezinárodních certifikátů, které umožní transparentnost a srovnatelnost vzdělání pro absolventy COP v zemích EU na základě odborných kompetencí

4. Interaktivní CD - Cílové odborné kompetence které umožňuje:

 • definovat cílové a dílčí odborné kompetence jako specifické cíle výuky
 • určit vazby cílových a dílčích kompetencí s konkrétními obory, moduly a distribučními maticemi a pracovat s celým školním kurikulem COP
 • zaměstnavatelům rychle nalézat vhodného absolventa a obor podle požadavků na odborné kompetence absolventa

Tento výstup z projektu je možné získat po dohodě s COP Sezimovo Ústí nebo ZDE

Projekt posílil na COP koncepci zaměstnatelnosti absolventa jako souboru kompetencí, konkrétních odborných znalostí, obecných kulturních technik (čtení, psaní, PC..) a postojů absolventa. Jde především o to připravit absolventa, který: * má smysl pro kvalitu * je loajální k firmě * má základní odbornou připravenost * je schopen rozšiřovat odborný základ * rozumí pracovním instrukcím * je ochoten se učit * je iniciativní * schopný týmové práce *

Pokud chcete získat bližší informace k projektu "Cílové odborné kompetence" nebo máte zájem o interaktivní CD - Cílové odborné kompetence kontaktujte úsek dalšího vzdělávání, Ing. Hana Petrů. petru@copsu.cz

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.