Array ( [cs] => čeština (CS) [en] => english (EN) ) Array ( ) Array ( [0] => [1] => cs [2] => uredni-deska [3] => informace-k-maturitnim-zkouskam.html ) Array ( [0] => cs [1] => en )
Informace k maturitním zkouškám | Copsu

www.copsu.cz :: Informace k maturitním zkouškám (14.06.2021 - 21:33)

 
 

Informace k maturitním zkouškám

 
Úvodní stránka   Úřední deska > Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021


Mimořádný termín didaktických testů

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního
období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny 
od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021.
Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách.
Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických
testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví
řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné
zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání
opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

Spádovou školou na mimořádný termín je pro naše žáky
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
.

 

Žáci obdrží pozvánku emailem.

 

 

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Informace k didaktickým testům 

Vstup do budovy školy bude umožněn od 6:45, na DT z anglického jazyka od 12:15.
Testovací centrum v tělocvičně D bude otevřeno v pondělí 6:30 – 8:00 a 12:00 – 13:30,
v úterý 6:30 – 8:00.
Žáci vstupují do budovy s respirátorem, ve slavnostním oblečení a nepřezouvají se.

Nezapomeňte:

 •  chipovou kartu na vstup do školy
 • průkaz totožnosti
 • modrou nebo černou propisku (ne gumovací, ne fix)


V případě dotazů kontaktujte Mgr. J. Brckovou  - tel. 607 089 007

 
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ
SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
– JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021


VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK
PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách.
  Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
 • Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení a na jejím průběhu.


 SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ
 
Z tohoto opatření vyplývá:

 • Připuštění k maturitě na základě pololetního vysvědčení
  Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Prodloužený čas na didaktické testy
  V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
 • Písemná práce z jazyků zrušena
  V jarním zkušebním období 2021 žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou a ten, kdo konal řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb., koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí; hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků.
 • Mimořádný termín (COVID-19 nebo karanténa)
  Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu (14. – 16. června 2021). Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 10. května 2021.
 • Ředitel školy může stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek (změnu formy, délky, způsobu hodnocení)

 

Kontaktní osoba pro dotazy k maturitní zkoušce:  
Mgr. Jana Brcková, e-mail: brckova@copsu.cz, tel. 607 089 007       
__________________________________ 


Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Maturita 2020 / 2021
Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném
od 1. 10. 2020, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLEČNÁ ČÁST

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika.
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky,
pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem
se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován,
a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník
středního vzdělávání.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky, skládají se ze tří částí: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a ústní zkoušky nejsou již administrovány centrálně, ale stávají se zkouškami profilové části.


PROFILOVÁ ČÁST

Pro maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 stanovila ředitelka školy v souladu s uvedenými právními předpisy pro jednotlivé obory nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části a způsob jejich hodnocení. K jednotlivým zkouškám byla schválena témata.

Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část
maturitní zkoušky úspěšně.


Podrobné údaje o podobě společné části maturitní zkoušky, harmonogramu, testech, požadavcích, odpovědi na časté dotazy, aktuální informace a jiné jsou k dispozici na www.novamaturita.cz
 

 


 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.