www.copsu.cz :: Přijímací řízení (12.12.2018 - 02:19)

 
 

Přijímací řízení

 
Úvodní stránka   Zájemci > Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Na obou přihláškách uvede školy ve stejném pořadí.
Na tutéž školu lze podat obě přihlášky, pokud se uchazeč hlásí do různých oborů vzdělání.

 Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo si můžete
předvyplněné přihlášky stáhnout zde.

 

Termíny podání přihlášek:

 • Přihláška do denní formy studia na SŠ: do 1. března 2019

 • Přihláška do dálkové formy studia na SŠ: do 1. března 2019

 • Přihláška na VOŠ: do 31. května 2019

Náležitosti přihlášek

Přihláška do denní formy na SŠ:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Prospěch ze ZŠ z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (potvrzeno ZŠ nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení).

Přihláška do nástavbového studia:

 • Prospěch ze SŠ z l. – 3. ročníku učebního oboru, potvrzený střední školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení.

 Přihláška do VOŠ:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Prospěch ze SŠ z posledních dvou ročníků, potvrzený střední školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení.

Zápisové lístky:

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek nepodávají.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ, a to nejpozději
  do 15 března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (vyhláška MŠMT ČR  č. 472/2011 Sb.). Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.   
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (vyhláška MŠMT ČR  č. 472/2011 Sb.).

Termíny přijímacích zkoušek na střední školu ve školním roce 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školu, stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb).

Termíny přijímacího řízení pro první kolo:

Čtyřleté studijní obory:   1. termín: 12. 4. 2019 jednotná přijímací zkouška

                                       2. termín: 16. 4. 2019 jednotná přijímací zkouška

 

Nástavbová studia:          1. termín: 12. 4. 2019 jednotná přijímací zkouška

                                       2. termín: 16. 4. 2019 jednotná přijímací zkouška

 

Tříleté učební obory:                      23. 4. 2019 bez přijímací zkoušky

 

Vyšší odborná škola:                        4. 6. 2019 bez přijímací zkoušky

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory středního vzdělání (mimo oborů středního vzdělání s výučním listem) na tyto dny:

 Informace o jednotné přijímací zkoušce lze nalézt
na adrese:
http://cermat.cz

 

Rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení:

Ředitel  školy ukončí hodnocení uchazečů o studium

 

 • čtyřletých studijních oborů a nástavbových oborů: do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků (CERMAT), tzn. nejpozději do 2. května 2018,
 • tříletých učebních oborů: nejpozději do 27. 4. 2018,
 • vyšší odborné školy: nejpozději do 4. 6. 2018.

 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.

 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na úřední desce www.copsu.cz.

 

Kritéria přijímacího řízení:

Jednotná kritéria přijímacího řízení, budou vyhlášena prokazatelným způsobem (vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách školy) nejpozději do 31. ledna 2018. Pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení (§60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Vyhlášením se kritéria pro přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Termíny dalších kol přijímacího řízení:

Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§60 odst. 22). V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

 

 

AKTUALITY

06.12.2018

SALZBURG Hangár 7

 
06.12.2018

Přednáška - mezinárodní soutěž ve stavbě modelů

 
27.11.2018

Ars Electronica Center

 
20.11.2018

Den studentem na FM VŠE

 
 

© Copyright 2011 COPSU.cz, Všechna práva vyhrazena.